Logo szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ im. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
w KUŹNICY CZESZYCKIEJ
Kuźnica Czeszycka 1, 56 - 320 Krośnice
tel./fax 071 3845693       email :   szkola@zszkuznica.pl  

KONSPEKT JEDNOSTKI ZINTEGROWANEJ - klasa I SP

JEDNOSTKA TEMATYCZNA: WSZYSCY WOKÓŁ PRACUJĄ.

TEMAT DNIA: KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

Tematyka zajęć:
     Układanie i pisanie zdań na temat "Kim będę, gdy dorosnę ?" na podstawie czytanych tekstów i własnych doświadczeń.[ 1,5 godziny ]
     Zabawy bieżne ze współzawodnictwem. [ 1 godzina ]
     Rozwiązywanie zadań na mnożenie. [ 1 godzina ]

Ogólne zadania edukacyjne:
     1. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
     2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań na mnożenie w zakresie 25.
     3. Rozwijanie szybkości i zręczności przez zabawy bieżne.
     4. Uświadomienie znaczenia systematycznego uczenia się i osiągania dobrych wyników w nauce w celu zrealizowania swych zamierzeń
        związanych z wyborem zawodu.

Cele operacyjne:
  Uczeń potrafi:
     - formułować odpowiedzi na zadawane pytania,
     - ułożyć i zapisać zdania na temat wymarzonego zawodu,
     - zwinnie i szybko wykonywać zabawy bieżne,
     - rozwiązywać zadania tekstowe na mnożenie.

Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem, pokaz, ćwiczenia, działania praktyczne, drama.

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
     tekst W.Grodzieńskiej "Kim chciałbym zostać?",
     wiersz M.Konopnickiej "Zamiary Stasia",
     plansza do gry dydaktycznej "Bingo z mnożeniem" dla każdego ucznia,
     kartoniki z liczbami dla prowadzącego grę,
     ilustracje do układania zadań tekstowych.
     Przybory i przyrządy: drabinki.

Przebieg zajęć:

I. Układanie i pisanie zdań na temat "Kim będę, gdy dorosnę?"
na podstawie tekstu czytanych tekstów i własnych doświadczeń.

     Uczniowie siadają wraz z nauczycielem w kręgu, w środku którego stoi krzesło. Chętny uczeń (gość) siada na krześle, wchodzi w rolę osoby pracującej w wybranym zawodzie ( pozostali uczniowie nie wiedzą o jaki zawód chodzi). Uczestnicy kręgu zadają gościowi pytanie, które pomogą im odgadnąć jaki zawód on wykonuje. Gość odpowiada na pytania słowami: tak lub nie. Zabawa trwa dotąd dopóki nie zostanie prawidłowo podany zawód gościa.
Przykłady pytań do gościa:
   Czy pracuje pan w pomieszczeniu?
   Czy ma pan pracę siedzącą?
   Czy do wykonania pańskiej pracy potrzebny jest długopis? itp.

 1. Odczytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza Marii Konopnickiej "Zamiary Stasia".

        Zamiary Stasia

     Nieraz sobie myślę o tym,
     Czym ja będę, jak urosnę.
     Czy kuć będę w kuźni młotem,
     Czy obrabiać piłą sosnę?

     Czy też może własną grzędę
     Orać przyjdzie sochą krzywą?
     Czy na tratwach flisem będę
     Wisłą spławiał złote żniwo?

     Czy zapadłszy w puszcze, knieje,
     Dzielnym stanę się leśnikiem,
     Co to nigdy nie blednieje,
     Choć się spotka z wilkiem, z dzikiem?

     Albo może będę badał
     Het, na niebie, księżyc złoty,
     Ludziom dziwy opowiadał
     I tłumaczył gwiazd obroty? [...]
  - Analiza treści wiersza, wyjaśnienie niezrozumiałych dla dzieci słów.

 2. Rozmowa z uczniami na temat "Kim będę, gdy dorosnę?".
  - Zwrócenie uwagi na predyspozycje, które są niezbędne do wykonywania różnych zawodów.
  - Podkreślenie znaczenia systematycznego uczenia się i osiągania dobrych wyników w nauce w realizowaniu swoich zamierzeń związanych z wyborem przyszłego zawodu.

 3. Zabawa "Kim będę?".
  Chętni uczniowie naśladują czynności wykonywane w zawodzie, o którym marzą. Pozostali uczniowie odgadują, kim chcą zostać koledzy prezentujący swój przyszły zawód.

 4. Głośne czytanie opowiadania W.Grodzieńskiej "Kim chciałbym zostać?".
  - Analiza treści przeczytanego opowiadania.
  - Formułowanie odpowiedzi na pytania:
     a) Jak Janek zachowywał się w szkole?
     b) O co pani zapytała chłopca?
     c) O czym rozmawiały dzieci?
     d) Czy chłopiec zmienił swój stosunek do nauki?
     e) Dlaczego dzieci powinny się uczyć?

 5. Układanie i pisanie zdań na temat zawodu, jaki dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości.
   Ćwiczenie
  Napisz kilka zdań o tym, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości.
  Zacznij, na przykład, tak:  Kiedy dorosnę, chciałbym być ...

 6. Sprawdzenie, analiza i ocena napisanych prac.

II. Zabawy bieżne ze współzawodnictwem.

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
   a) Zbiórka.
   b) Sprawdzenie gotowości do ćwiczeń.
   c) Motywowanie uczniów do aktywnego udziału w ćwiczeniach.
   d) Podanie tematu i zadań zajęć.
   e) Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad gier i zabaw.

 2. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka.
   a) Bieg po wyznaczonym terenie. Na sygnał prowadzącego- zwrot i bieg w przeciwnym kierunku tak, by z nikim się nie zderzyć.
   b) Stanie w rozkroku- krążenie głową( tułowiem, biodrami, lewą, prawą stopą).
   c) Skoki "pajacyka".
   d) Leżenie przodem- nożyce pionowe- "pływacy''.
   e) Skoki w przysiadzie.
   f) Stanie w rozkroku- skrętoskłony.
   g) Naśladowanie czynności ciągnięcia liny przez strażaków.

 3. Realizacja głównego zadania zajęć- zabawy bieżne orientacyjne.
   a) Zabawa "Berek w parach".
   Uczestnicy zabawy stoją w parach. Jedno dziecko ucieka po wyznaczonym terenie, drugie je goni. Po schwytaniu partnera następuje zmiana ról.
   b) Zabawa "Pościg".
   Uczestnicy zabawy( policjanci) stają na obwodzie koła. Jedno dziecko "spaceruje" poza nim. W dowolnym momencie spacerujący dotyka jednego z policjantów tworzących koło, mówiąc: pościg! - ucieka, obiegając wszystkich kolegów. Jeśli w tym czasie nie zostanie schwytany przez goniącego, zajmuje jego miejsce. Gdy goniący przerwie ucieczkę kolegi, uciekający ponownie "spaceruje" poza obwodem koła.
   c) Zabawa "Dzień i noc".
   Ustawienie w dwóch szeregach, tyłem do siebie, w odległości ok. 1m. Jeden szereg to dzień, drugi - noc. Prowadzący wypowiada nazwę wybranego przez siebie szeregu. Ćwiczący z wywołanego szeregu chwyta partnera z drugiego rzędu, uciekając po wyznaczonym terenie szeregu, po czym przyprowadza go na miejsce rozpoczęcia zabawy.
   d) Zabawa "Berek pracuś".
   Uczestnicy zabawy biegają po wyznaczonym terenie. Jedno dziecko (berek) goni biegających. Jeśli berek dotknie któregoś z uciekających, staje i naśladuje czynność wykonywaną w wybranym przez siebie zawodzie, jest pracusiem. Uwolnić go z tej pozycji mogą pozostali uczestnicy zabawy przez dotknięcie jego barku.
   e) Zabawa "Drabina strażacka".
   Bieg po wyznaczonej części sali. Na sygnał prowadzącego - jak najszybsze wejście na drabinki. Po chwili - ostrożne zejście z drabinek.

 4. Czynności organizacyjno-porządkowe.
   a) Uspokojenie organizmu: ćwiczenia oddechowe i wyprostne w marszu.
   b) Podsumowanie zajęć, ocena aktywności uczniów.

III. Rozwiązywanie zadań na mnożenie.

 1. Rachunek pamięciowy.
   Gra dydaktyczna "Bingo z mnożeniem".
     Gra przebiega jednocześnie, w zespołach czteroosobowych. Jeden z uczestników jest wywoływaczem, jego zadaniem jest pokazywanie kartoników z wynikami obliczeń. Kartonik otrzymuje ten uczestnik gry, który jako pierwszy zgłosi się i położy go na swojej planszy do bingo w odpowiednim miejscu. Zwycięzcą i zarazem wywoływaczem w następnej turze zostaje ten zawodnik, który jako pierwszy przykryje zdobytymi kartonikami swoją planszę. Wzór planszy do bingo i kartoników (w każdym zespole mogą być inne przykłady do obliczeń w celu wymiany między zespołami):

6 * 3

5 * 4

8 * 1

8 * 3

7 * 2

4 * 6


18

  

20

  

8

  

24

  

14

  

24


 2. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 
   Zadanie 1
   W spółdzielni krawieckiej uszyto 8 męskich ubrań. Na uszycie 1 ubrania zużyto 3m tkaniny.
   Ile metrów tkaniny zużyto na uszycie męskich ubrań?
   Rozwiązanie ..............................................................................................................
   Odpowiedź ................................................................................................................
   Zadanie 2
   Gospodarz załadował na 3 wozy po 6 worków ziemniaków.
   Ile ..............................................................................................................................
   Rozwiązanie ..............................................................................................................
   Odpowiedź ................................................................................................................
   Zadanie 3
   Krawcowa przyszyła do 4 poszewek po 6 guzików.
   Ile ..............................................................................................................................
   Rozwiązanie ..............................................................................................................
   Odpowiedź ................................................................................................................
   Zadanie 4
   Oblicz dwoma sposobami i zapisz za pomocą mnożenia, ile kafelków jest w prostokątach.

      
      
      
      
 
       
       
       

4 * 6 = 6 * 4 = .......                ...........................................

 3. Układanie zadań tekstowych do podanych ilustracji i schematów.
   Praca domowa.
     Wykonaj ńskiej "Kim chciałbym zostać?".

 Ewaluacja zajęć.
     Uczniowie siadają wraz z nauczycielem w kręgu i rozmawiają na temat znaczenia pracy dorosłych wykonujących różne zawody. Po tych wypowiedziach uczniowie otrzymują kartki, na których rysują siebie (schematycznie) w kapeluszu na głowie. Na kapeluszu każde dziecko pisze zawód, jaki chciałoby wykonywać w przyszłości. Wokół tak narysowanej postaci każdy wypisuje cechy, które powinna mieć osoba wykonująca dany zawód, otacza te wyrazy pętlami i doprowadza strzałkami do narysowanej postaci. Na zakończenie chętni uczniowie prezentują grupie swoje rysunki i odczytują wypisane cechy. Kończą swoją wypowiedź takim zdaniem: Taki będę.

  Powrót do strony - KONSPEKTY ZAJĘĆ